Samarbejdsaftale

1. Aftale og aftaleparter

1.1 Disse forretningsbetingelser gælder for de erklærings-, rådgivnings-, og assistance-ydelser, som T. Rasmussen Revision (efterfølgende T2R) leverer til Kunden.

1.2 Samarbejdsaftalen mellem Kunden og T2R er gældende når T2R har modtaget materiale til løsning af aftalt opgave pr. mail, brev eller fysisk overlevering. Hvis Kunden ønsker en anden samarbejdsaftale end gældende samarbejdsaftale, skal det ske ved skriftlig aftale inden opgaveløsningen påbegyndes af T2R.

1.3 Kunden er forpligtet til at udlevere en kopi af gyldig billedlegitimation f.eks. i form af pas og kørekort, hvis T2R anmoder herom. Hvis Kunden er omfattet af reglerne for PEP (Politisk eksponerede personer), har Kunden pligt til at oplyse dette til T2R.

2. T2R Ydelser

2.1 Ydelserne kan omfatte såvel en enkeltstående som en løbende ydelse. 

2.2 Samarbejdet omfatter følgende ydelser leveret af T2R:

Årsrapporter:

 • Afgivelse af revisorerklæring om revision/udvidet gennemgang/review/
 • Assistance med regnskabsopstilling samt assistance med udarbejdelse og opstilling af årsrapport
 • Indberetning af årsrapport i XBRL-format til Erhvervsstyrelsen
 • Assistance med udarbejdelse og opstilling af skatteopgørelser
 • Skatteberegning
 • Indberetning af selvangivelser til SKAT via www.skat.dk

Bogføringsmæssig assistance:

Kontering og bogføring af bilag samt afstemning af bogholderi

Opgørelse og inT2Reretning af moms

Lønbogholderi

Indkomst- og formueopgørelse:

Afgivelse af revisorerklæring om assistance med regnskabsopstilling samt assistance med udarbejdelse og opstilling af Indkomst- og formueopgørelse. 

2.3 Yderligere arbejde som T2R udfører som kunden ønsker efter særlige vilkår der ligger uden for denne samarbejdsaftale, skal være skriftlige.  

2.4 Særligt for rådgivnings- og assistanceydelser må disse alene anvendes af Kunden og kun til det mellem Kunden og T2R aftalte eller forudsatte formål.

3. Bemanding og underleverandører

3.1 T2R fastlægger bemandingen efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt eller er nødvendiggjort efter omstændighederne.

3.2 T2R kan alene med Kundens samtykke antage underleverandører i forbindelse med levering af ydelserne. 

3.3 Kunden kan rejse eventuelle krav mod T2R, men ikke mod T2Rs partnere og medarbejdere eller underleverandører og disses partnere og medarbejdere i relation til ydelserne og denne samarbejdsaftale. T2Rs partnere, medarbejdere og underleverandører og disses partnere og medarbejdere har ret til at gøre denne bestemmelse gældende over for Kunden. 

4. Kundens assistance og forpligtelser

4.1 Kunden stiller de for ydelserne nødvendige oplysninger, assistance mv. til rådighed for T2R.

4.2 Hvis Kunden har politikker for køb af ydelser hos T2R, er Kunden ansvarlig for at indhente den fornødne forhåndsgodkendelse til at købe ydelserne. 

4.3 Kunden udøver alle ledelsesfunktioner og træffer alle ledelsesbeslutninger, forbundet med ydelserne, herunder beslutninger om inT2Reretninger til offentlige myndigheder. 

4.4 Kunden skal på Dansk, efter T2Rs anmodning, give eventuelle datterselskaber i lande uden for EU/EØS instruks om at tillade revisorerne i disse datterselskaber at udlevere dokumentation for den udførte revision til T2R, medmindre dette strider mod lokal lovgivning mv. Kunden er gjort opmærksom på, at T2R er forpligtet til på forlangende at udlevere denne dokumentation til relevante danske tilsynsmyndigheder.

4.5 Hvis Kunden er omfattet af reglerne for PEP, har Kunden pligt til at oplyse dette til T2R.

5. PEP – Politisk eksponerede personer

T2R er omfattet af hvidvaskloven og, skal dermed kunne afgøre, om deres kunder mv. er politisk eksponerede personer (PEP). T2R skal derfor foretage skærpet overvågning af forretningsforbindelser med PEP’er.

Nedenfor omtales reglerne for Politisk eksponerede personer. Kunden har overfor T2R til en hver tid pligt til at oplyse om kunden – er eller har været – omfattet om reglerne for Politisk eksponerede personer.

De nærmere regler herom fremgår af hvidvasklovens § 18.

5.1 Hvem er PEP?

Politisk eksponerede personer (PEP’er) er personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv og som følge af dette kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption. Det er i samfundets interesse at forebygge, at dette sker, og skulle det ske, er det i samfundets interesse, at det opdages i tide og herefter retsforfølges. 

Finanstilsynet fører en liste over de personer, der er PEP i Danmark (HVL § 2, nr. 8). Listen baserer sig på indberetninger fra de myndigheder og organisationer mv.

5.2 Nærtstående og nære samarbejdspartnere

Nærtstående og nære samarbejdspartnere skal ikke betragtes som PEP’er alene som følge af deres forbindelse til en PEP. Nærtstående og nære samarbejdspartnere skal dog identificeres, fordi de kan drage fordel af eller blive misbrugt i forbindelse med hvidvask mv.

Nærtstående 

Definitionen af en nærtstående til en PEP følger af HVL § 2, nr. 6. 

 Nærtstående til en PEP omfatter:

 • Ægtefælle, registreret partner eller samlever
 • Børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere
 • Forældre.
 • Begrebet omfatter dermed ikke f.eks. søskende eller stedbørn og stedforældre. 
 • Nære samarbejdspartnere

Definitionen af nære samarbejdspartnere til en PEP følger af HVL § 2, nr. 7.

Nære samarbejdspartnere til en PEP omfatter:

 • En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere PEP’er.
 •  En fysisk person, der på anden måde har en nær forretningsforbindelse med en eller flere PEP’er, dette kan f.eks. være en samhandelspartner over en længere periode.
 • En fysisk person, som er den eneste reelle ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, der udelukkende er oprettet til fordel for en PEP. Det betyder, at den fysiske person direkte eller indirekte kontrollerer alle ejerandelene eller stemmerettighederne mv. 

 En person, der deltager i bestyrelsesarbejde sammen med en PEP, vil ikke alene af den grund skulle anses for at være en nær samarbejdspartner. 

 En virksomhed skal behandle PEP’ers nærtstående og nære samarbejdspartnere efter samme regler som PEP’er. Derfor er den konkrete risikovurdering af en PEP også afgørende for, hvordan en virksomhed tilrettelægger kundekendskabsproceduren for PEP’ens nærtstående og nære samarbejdspartnere. Placeres en PEP i en kategori med begrænset risiko, skal PEP’ens nærtstående og nære samarbejdspartnere betragtes på samme måde, medmindre virksomhedens individuelle vurdering af de pågældende tilsiger andet.

 6. Hvidvask modforanstaltninger

Kundeforholdet mellem Kunden og T2R er omfattet af hvidvasklovgivningen. Det indebærer, at T2R:

 • indhenter oplysninger om identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimationsdokumenter ved etablering af kundeforholdet.
 • indhenter dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse, eller en enkeltstående transaktion.
 • i tilfælde af mistanke om at Kunden begår hvidvask, vil indhente dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser.
 • anvender de indhentede oplysninger om kunden til at opfylde revisors forpligtelser efter hvidvaskloven og ikke til formål som fx markedsføringsformål.
 • kan videregive oplysninger til SØIK i tilfælde af mistanke om at Kunden begår hvidvask,
 • giver kunden ret til indsigt i de registrerede oplysninger og 
 • opbevarer oplysningerne, herunder legitimering, i mindst 5 år efter ophør af kundeforholdet.

7. Uafhængighed og interessekonflikter

7.1 T2R er for en række ydelser underlagt uafhængigheds bestemmelser i revisorloven og standarder mv. Det er T2Rs praksis at vurdere og kontrollere, om der foreligger uafhængigheds- og interessekonflikter inden T2R påtager sig en sådan opgave. T2R kan dog ikke garantere, at alle situationer, hvor der kan foreligge en konflikt straks afdækkes, men T2R vil bestræbe sig derpå.

7.2 Kunden er forpligtet til, hvis denne bliver opmærksom på mulige interessekonflikter, som kan påvirke ydelsen, straks at gøre T2R opmærksom herpå.

7.3 Hvis en interessekonflikt identificeres, og T2R vurderer, at kundens interesse kan varetages tilstrækkeligt sikkert ved iværksættelse af relevante procedurer, vil T2R drøfte sådanne procedurer med Kunden.

8. Fortrolighed

8.1 T2R og Kunden har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger vedrørende den anden parts forhold, så længe oplysningerne er af fortrolig karakter. 

8.2 T2Rs interne procedurer sikrer beskyttelse af Kundens fortrolige oplysninger, som T2R erhverver i forbindelse med Kundeaftalen. T2Rs partnere, medarbejdere og Underleverandører er underlagt tavshedspligt.

8.3 T2R kan videregive fortrolige oplysninger til Underleverandører, i det omfang dette er nødvendigt for dennes udførelse af opgaver for Kunden.

 8.4 Fortrolighedsforpligtelsen gælder under hensyntagen til regler, som pålægger oplysningspligt i forhold til revisortilsyn eller andre offentlige myndigheder. Fortrolige oplysninger må således videregives, i det omfang, at:

 • det er nødvendigt i forbindelse med kvalitetsstyring og –kontrol.
 • det følger af gældende lovgivning, eller 
 •  bliver pålagt videregivelse af en kompetent myndighed.

 Videregivelse skal dog begrænses til det omfang, som er nødvendigt for kvalitetsstyringen og –kontrollen, overholdelse af loven eller kendelsen. 

8.5 Ydelserne (uanset medium) skal behandles fortroligt af Kunden og må ikke videregives eller vises til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra T2R. Kunden er ansvarlig over for T2R for overtrædelse af denne bestemmelse fra Kundens rådgiveres side.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 T2R er ansvarlig over for Kunden for ydelserne efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, som fremgår af denne samarbejdsaftale. 

9.2 T2R er ikke erstatningsansvarlig for tab, der kan henføres til, at det af Kunden leverede materiale mv. er ukorrekt, unøjagtigt eller ufuldstændigt. 

9.3 T2R er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tidstab, avancetab, datatab, goodwilltab, omdømmetab mv.

9.4 For rådgivnings- og assistanceydelser er T2Rs erstatningsansvar begrænset til et beløb, svarende til fem gange T2Rs honorar (ekskl. moms) for en enkeltstående ydelse.

10. Opbevaring og destruktion af kundematerialer

10.1 Materiale modtaget fra kunder og revisors egne arbejdspapirer opbevares i min. 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår. 

10.2 Slutprodukter som årsrapporter, revisionsprotokoller og skatteopgørelser udleveres løbende gennem aftaleperioden til Kunden. Andre specifikationer og opgørelser udleveres kun såfremt der foreligger skriftlig aftale.  

T2R kan således ikke gøres ansvarlig for kundens manglende opbevaring af disse produkter. T2R opbevarer dog normalt sådanne produkter fra kundeforholdets begyndelse til kundeforholdets afslutning.

10.3 T2R videregiver ikke personoplysninger til uvedkommende. Dog er T2R i forbindelse med levering af ydelserne berettiget til at antage underdatabehandlere, beliggende såvel inden for som uden for EU/EØS, hvorfor underdatabehandlere kan tilgå oplysningerne på T2Rs foranledning. 

10.4 T2R indsamler og opbevarer de personoplysninger om kunden, som er nødvendige af hensyn til lovgivningen og øvrige regler eller er nødvendige for at sikre, at Kunden modtager en professionel og korrekt behandling. I det omfang T2R efter kundens instruks yder regnskabsmæssig og/eller bogholderimæssig assistance, herunder opstilling af regnskaber, lønbehandling m.v. er T2R databehandler på vegne af kunden, jf. afsnit om databehandleraftale. 

10.5 Kunden kan altid gøre indsigelse mod og begrænse behandlingen af kundens data, herunder tilbagekalde et eventuelt samtykke. Kunden kan til enhver tid få indsigt i de data T2R har indsamlet, ligesom kunden kan få rettet eller slettet data, som T2R har indhentet. Dette skal ske i behørig hensyntagen til afsnit 10.1.

11. Elektronisk kommunikation mv.

11.1 T2R og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation (herunder e-mail, portalløsninger eller andet medium) og de hermed forbundne risici, herunder bl.a. at data kan gå tabt, at meddelelser kan blive forsinket i forhold til afsendelsestidspunktet, eller slet ikke leveres, eller kommer til uvedkommendes kendskab. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation. 

11.2 Det er T2Rs politik at opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring enhver kommunikation, hvad enten den er i brevform eller elektronisk, men T2R kan dog ikke gøres ansvarlig for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv., som måtte opstå i forbindelse med eller være forårsaget af elektronisk kommunikation og information. 

12. GDPR -Persondata

12.1 T2R behandler, ved udførelse af opgaver, en række personoplysninger. Formålet med behandlingen er at kunne udføre aftalens ydelser. T2R benytter ikke personoplysninger til andre formål. 

12.2 T2R videregiver ikke personoplysninger til uvedkommende.

12.3 Der henvises til www.t2r.dk for yderligere information.

13 Honorar og fakturering

13.1 Honorar for ydelserne fastsættes, i henhold til aftale. Moms er ikke inkluderet i honorarangivelsen.

13.2 Såfremt der ikke forligger en skriftlig honoraraftale vil honoraret blive beregnet på baggrund af medgået tid, herunder til transport/rejse, samt de til enhver tid gældende timesatser for de partnere og medarbejdere, der har udført arbejdet. Timesatser reguleres årligt.

13.3 T2R kan fakturere løbende medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling forbeholdes ret til tilskrivning af renter som anført på fakturaerne samt rykkergebyrer. 

13.4 T2R fremsender fakturaer elektronisk, medmindre andet aftales. Kunden skal oplyse T2R den e-mailadresse, hvortil T2R elektronisk skal sende fakturaer og kontoudtog. 

13.4 Hvis informationsgrundlag ikke lever op til det forventede, kan der tillægges 20 % til tilbudspris uden at dette kan giv anledning til mangelindsigelse.

13.5 Ejerskab og overgang heraf til Kunde kan alene ske efter fuld betaling for ydelse er modtaget.

14 Ophør af samarbejdsaftale

14.1 Kunden og T2R kan til enhver tid opsige Kundeaftalen skriftligt, medmindre andet er aftalt. 

14.2 I tilfælde af at Samarbejdsaftalen bringes til ophør før dens ordinære udløb, er T2R berettiget til honorar og betaling af omkostninger for de indtil da leverede ydelser og/eller ikke faktureret tidsforbrug samt påløbne omkostninger og udlæg. 

14.3 Ved T2Rs fratræden kan T2R iht. Revisorloven være forpligtet til at afgive oplysninger til en tiltrædende revisor. Såfremt tiltrædende revisor kan ønske at få adgang til T2Rs arbejdsdokumentation, Kan dette udelukkende ske ved fremmøde på T2Rs hjemmeadresse. Assistance i forbindelse hermed faktureres Kunden iht. medgået tid. Det faktureret beløb skal være modtaget inden udlevering af materialet og T2R skal have modtaget en hold harmless-erklæring.

14.4 Kundematerialet kan kun udleveres Kundens ledelse ved personligt fremmøde på T2Rs hjemmeadresse.

15 Databehandleraftale for T2R

15. 1 I den udstrækning T2R efter kundens instruktion yder regnskabsmæssig- og/eller bogholderimæssig assistance, herunder opstilling af regnskaber og/eller lønbehandling er T2R databehandler på vegne af kunden. Dette er T2R der er databehandler. Kunden er dataansvarlige (Kunden). Tilsammen kaldet ”Parterne” hver for sig kaldet ”Part”.

15.2 Parterne har jf. samarbejdsaftalenaftalen indgået aftale om regnskabsmæssig- og/eller bogholderimæssig assistance, herunder opstilling af regnskaber og/eller lønbehandling, i det følgende kaldet Primæraftalen.

Primæraftalen indebærer, at T2R skal behandle persondata for Kunden, hvilket medfører at T2R bliver databehandler og Kunden dataansvarlig, hvorfor det er påkrævet at indgå denne databehandleraftale som er en del af denne samarbejdsaftale. Databehandleraftalen skal sikre, at T2R til enhver tid overholder gældende persondataretlig lovgivning (se www.t2r.dk) og gældende vejledninger herom. 

15.3 T2R og enhver, der udfører arbejde for T2R, og som har adgang til Kundens personoplysninger, må kun behandle personoplysningerne efter dokumenteret instruks fra Kunden, medmindre det kræves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret. Databehandleraftalen udgør den imellem parterne gældende bemyndigelse og instruks for behandling af persondata. T2R må ved behandlingen af personoplysningerne anvende sædvanlige og nødvendige hjælpemidler.

15.4 Kunden kan altid skriftligt ændre eller præcisere databehandleraftalen som fremgår af denne samarbejdsaftale, herunder instruksen. Kunden bemyndiger således T2R til at behandle følgende personoplysninger med henblik på, at den i pkt. 15.2 beskrevne primæraftale kan opfyldes:

 • Almindelige personoplysninger herunder: Navn, kontaktoplysninger, kontooplysninger på medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.
 • Særlige/Følsomme oplysninger: Cpr.nr. på medarbejdere.

15.5 T2R bemyndiges til at behandle persondata omhandlende følgende grupper:

 • Medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere.  

15.6. Ikrafttræden og ophør af Databehandleraftalen træder i kraft jf. 1.2. T2R og dennes ansatte er forpligtet til at håndhæve og iagttage tavshedspligt, også efter databehandleraftalens ophør.

15.7 T2R er forpligtet til at sikre de overdragne personoplysninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, ved at foretage passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger og således at et passende sikkerhedsniveau opnås. Dette sker under hensyntagen til karakteren af de personoplysninger, som T2R behandler for Kunden. T2R sikrer personoplysningerne i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning og bekendtgørelser, samt gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger således en passende sikkerhed opnås, jf. databeskyttelsesforordningen art. 32.

15. 8 T2R skal omgående underrette Kunden, hvis en instruks efter T2Rs mening er i strid med gældende persondataret eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret. T2R skal på forlangende skriftligt kunne dokumentere overfor Kunden og relevante tilsynsmyndigheder, at T2R overholder gældende persondataretlig lovgivning og databehandleraftalen. Dokumentationen skal kunne fremlægges for Kunden uden ugrundet ophold, dog maksimalt 48 timer fra T2R har modtaget anmodningen, medmindre andet skriftligt aftales parterne imellem. T2R er forpligtet til at deltage i fysiske møder, hvis Kunden måtte fremsætte ønske herom, samt at stille sig til rådighed for Kundens inspektion af T2R’s lokaliteter, herunder inspektioner af underdatabehandlere. 

15.9 Kunden såvel som T2R er forpligtede til at samarbejde med tilsynsmyndigheden, og T2R er ansvarlig for at sikre at evt. underdatabehandlere ligeledes samarbejder med tilsynsmyndigheden. 

15.10 Ved brud på sikkerheden forstås, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende persondataret. Der henvises til www.t2r.dk.

16. Lovvalg og værneting 

16.1 Denne samarbejdsaftale er underlagt dansk ret bortset fra de danske regler om lovvalg. Enhver uenighed eller tvist, der måtte opstå i forbindelse med Samarbejdsaftalen og ydelserne, kan alene indbringes for de danske domstole.